Pomoc dla Grecji

Komisja Europejska podpisała z Grecją protokół ustaleń dotyczący nowego programu wsparcia stabilności. W ciągu najbliższych trzech lat Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), będzie w stanie wypłacić w formie pożyczek maksymalnie 86 mld euro. Warunkiem jest wdrożenie przez władze greckie reform rozwiązujących podstawowe problemy gospodarcze i społeczne kraju, określonych w protokole ustaleń.11947999_757159134407572_949059048_n

Program, uzgodniony po tygodniach intensywnych negocjacji, pozwoli na zniesienie niepewności oraz ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i finansowej, a także pomoże Grecji w powrocie na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego w oparciu o zdrowe finanse publiczne. Zwiększy także konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy, spójność społeczną oraz poprawi funkcjonowanie sektora finansowego .

Zgodnie z art. 13 Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności, jako instrument ochronny ustanowiony w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy, który określa szczegółowe cele reform i zobowiązania niezbędne do uruchomienia finansowania z EMS. Wypłata środków finansowych jest uzależniona od postępów w ich realizacji. Wdrażanie programu będzie monitorowane przez Komisję we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym oraz, w miarę możliwości, wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Monitorowanie będzie miało formę regularnych przeglądów.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego Jean-Claude Junckera, Komisja Europejska jako strona w negocjacjach zwracała szczególną uwagę na to, aby nowy programy był sprawiedliwy społecznie, starając się zagwarantować, aby ciężar dostosowań był rozłożony sprawiedliwie i aby najsłabsi członkowie społeczeństwa byli chronieni. Jest to trzeci program ESM po programach dla Cypru i Hiszpanii.

źródło: www.ec.europa.eu/polska